Raj stareho Jachyma. (Das Paradies des alten Joachims)