Pozapomenuta tvar Bozeny Nemcove : Vztah Bozeny Nemcove k myslence slovanske vzajemnosti a kulturam slovanskych narodu. (Wenig bekannte Seiten aus dem Leben und Schaffen von Bozena Nemcova : die Beziehung von Bozena Nemcova zur Idee der slawischen Solida