Pohadky z daleka i blizka. (Märchen aus nach und fern)