Podzemni plameny (Unterirdische Flammen) ; Vyd. 6, v CS 2