Zprava Vyrrocni spolku pani svate Ludmily v Praze (Jahresbericht des Frauenvereines der h. Ludmila in Prag)

Prag:
Mistodrzitelska knihtisk ,
1886-1918
Standort
ÖNB 406647-B.Neu-Per (1885, 1898/99, 1901/02, 1903/04-1909, 1911- 1914, 1916, 1917 )