Protiv vojny. (Die Waffen nieder!)

pod. red. i s vstupleniem F. J. Bulgakova
St. Petersburg:
Bratja Pantelejevy,
1892
Standort
ÖNB 237435-B.Neu
Verantwortet von